PULINET ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 “Together We Share” จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

 

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้

หนังสือมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เกี่ยวกับ PULINET

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

i

พันธกิจ

พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานร่วมกันของสมาชิก

PULINET วิชาการ

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน PULINET วิชาการ

Free e-Journal

ฐานข้อมูลรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ฟรี

MetaSearch

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ยืม-คืนร่วมกัน

ระบบยืม-คืนร่วมกันภายในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

สารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต

ฐานข้อมูลรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นที่น่าสนใจและมีประโยชน์

PULINET Journal

วารสารวิชาการราย 4 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

บทสัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์อดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

เพลงมาร์ช PULINET


ติดต่อ PULINET

3 + 10 =