ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

PULINET วิชาการ #7

The 7th PULINET National Conference – PULINET 2017
วันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

ลงทะเบียน

เกี่ยวกับ PULINET

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

i

พันธกิจ

พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานร่วมกันของสมาชิก

Free e-Journal

ฐานข้อมูลรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ฟรี

MetaSearch

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ยืม-คืนร่วมกัน

ระบบยืม-คืนร่วมกันภายในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET Journal

วารสารวิชาการราย 4 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ PULINET

2 + 2 =


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET)