ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 (The 6th PULINET National Conference) “Growing Green Library for ALL”

ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในด้านการจัดการ และการบริการสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ระหว่างนักวิชาชีพและผู้สนใจ
  2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าอันจจะนำไปสู่กระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อร่วมเสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความตื่นตัวต่อบทบาทของตนเองในการดูลสภาพแวดล้อมขององค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้แล้ววันนี้!

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

โรงแรมลีการ์เด้น