นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและบริการ นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ เลขานุการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 จากนายเจษฎา โมกขกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร พร้อมบุคลากรสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ใน พ.ศ. 2560 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET วิชาการ ครั้งที่ 7 (The 7th PULINET National Conference – PULINET 2017) โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ และในปีดังกล่าวนั้น ถือเป็นปีที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ดำเนินงานมาเป็นเวลา 30 ปี การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 จึงเป็นการจัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษ PULINET

ข้อมูลจาก: http://library.cmu.ac.th

[envira-gallery id=”678″]