เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ PULINET AWARD ประจำปี 2560 แก่ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงาน และคุณประโยน์ต่อวิชาชีพบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุมศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว

 


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)