ตามที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้กำหนดให้มีการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Aware ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานและคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือต่อห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกษณฑ์ และวิธีการ การสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Aware เพื่อสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นสมควรประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2562 ให้แก่ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ เพื่อเข้ารับรางวัล PULINET Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ต่อไป