ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET)

ข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นผลสืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2528 เรื่อง:โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคคิดรูปแบบโครงการความร่วมมือที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว โดยมีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

พันธกิจ

  1. พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน
  2. พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของสมาชิกในข่ายงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิกในข่ายงาน
  4. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน

คณะทำงาน

ปัจจุบันคณะณะทำงานในของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 5 คณะทำงาน คือ

  1. คณะทำงานบริการ
  2. คณะทำงานวารสาร
  3. คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น
  4. คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด

โดยที่สมาชิกของข่ายงานต้องมีส่วนร่วมในแต่ละคณะทำงานด้วย

การดำเนินงานของข่ายงาน

การดำเนินงานของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคอยู่ในรูปของคณะ กรรมการอำนวยการ ซึ่งมีผู้อำนวยการของแต่ละห้องสมุดเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันบริหารข่ายงาน และหมุนเวียนกันเป็นประธาน มีการเก็บค่าสมาชิกเพื่อใช้ในการบริหารข่ายงาน พร้อมทั้งมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีในการดำเนินงาน และมีคณะทำงานตามพันธกิจ ในปัจจุบันมี 5 คณะทำงานคือ คณะทำงานบริการ คณะทำงานวารสาร คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด โดยที่สมาชิกของข่ายงานต้องมีส่วนร่วมในแต่ละคณะทำงานด้วย

ก่อตั้งข่ายงาน

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 โดยในระยะเริ่มแรกใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (A Plan for the Establishment of Provincial University Library Network – PULINET)” จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2536 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET)” โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกข่ายงานจำนวน 12 ห้องสมุด คือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

Read more

สมาชิกข่ายงานถึงปัจจุบัน

หลังจากปีพ.ศ. 2536 มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข่ายงานจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนรวม 20 แห่ง คือ

Read more

การดำเนินงานของข่ายงาน

การดำเนินงานของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคอยู่ในรูปของคณะ กรรมการอำนวยการ ซึ่งมีผู้อำนวยการของแต่ละห้องสมุดเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันบริหารข่ายงาน และหมุนเวียนกันเป็นประธาน มีการเก็บค่าสมาชิกเพื่อใช้ในการบริหารข่ายงาน พร้อมทั้งมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีในการดำเนินงาน และมีคณะทำงานตามพันธกิจ ในปัจจุบันมี 5 คณะทำงานคือ คณะทำงานบริการ คณะทำงานวารสาร คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด โดยที่สมาชิกของข่ายงานต้องมีส่วนร่วมในแต่ละคณะทำงานด้วย

Read more

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในครั้งแรกเป็นรูปหนังสือ มีรูปประเทศไทยที่นำเสนอถึงทุกภาคทั่วทั้งประเทศ และมีวงกลม Dynamic ที่หมุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งแสดงถึงเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความร่วมมือของเครือข่าย

ต่อมาได้มีการเพิ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า PULINET อยู่ด้านล่าง จนกระทั่งปีพ.ศ. 2556 ได้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ของข่ายงาน ซึ่งผู้ชนะเลิศคือ นายสมภพ เอียดสี จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของข่ายงานในปัจจุบัน

แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย การใช้จุดวงกลมเพื่อวางตำแหน่งของแต่ละมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ลดจำนวนลงให้เหลือเป็นกลุ่มหลัก ๆ โดยยึดตำแหน่งได้ 6 จุดแล้วใช้เส้นลากไปยังตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงถึงกัน มีลักษณะเป็นอักษรภาษาอังกฤษ คือตัว P ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำว่า PULINET แล้ววางข้อความ PULINET อยู่ด้านขวา และ ข่ายงานห้องสมุดมหสวิทยาลัยส่วนภูมิภาค อยู่ด้านล่าง

แผ่นพับแนะนำข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค


PULINET TH

ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558