หลังจากปีพ.ศ. 2536 มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข่ายงานจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนรวม 20 แห่ง คือ

ภาคเหนือ

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาคกลาง

 • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคตะวันออก

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคใต้

 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์