รางวัล PULINET AWARD ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ PULINET AWARD ประจำปี 2560 แก่ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร...

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและบริการ นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ เลขานุการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย PULINET ครั้งที่ 6

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรบรรยายในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม ลีการ์เด้น หาดใหญ่ ข้อมูลจาก:...