รางวัล PULINET AWARD ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ PULINET AWARD ประจำปี 2560 แก่ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร...

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและบริการ นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ เลขานุการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 (The 6th PULINET National Conference) “Growing Green Library for ALL” ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559...


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)