นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

นางพรพิมล มโนชัย

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เลขานุการ

ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

นางวรนุช สุนทรวินิต

ผู้อำนวยการ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เหรัญญิก

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเรวัติ อ่ำทอง

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อาจารย์อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อ. ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางอริศรา สิงห์ปัน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางดาวนภา สุยะนนท์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายปรีชา อาษาวัง

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

อ. มารีย๊ะ ปูเต๊ะ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายพีระ สำเภาเงิน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางพรพิมล มโนชัย

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ. นันทพล จั่นเงิน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ เล็ก แซ่จิว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รศ. ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นางวรนุช สุนทรวินิต

ผู้อำนวยการ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร. อธิพงศ์ สุริยา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี