คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

นางอริศรา สิงห์ปัน

เลขานุการ

นางดาวนภา สุยะนนท์

เหรัญญิก

ภาคเหนือ

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางอริศรา สิงห์ปัน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายพีระ สำเภาเงิน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางดาวนภา สุยะนนท์

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายปรีชา อาษาวัง

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคกลาง​

ผศ.นันทพล จั่นเงิน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.กฤติกา จิวาลักษณ์

ผู้อำนวยการ สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวสุมลฑา สังใจสม

รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคตะวันออก

อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคใต้​

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

รศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อ.มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์