ดาวน์โหลดข้อมูลของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET

ตราสัญลักษณ์ของข่ายงาน

แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย การใช้จุดวงกลมเพื่อวางตำแหน่งของแต่ละมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ลดจำนวนลงให้เหลือเป็นกลุ่มหลัก ๆ โดยยึดตำแหน่งได้ 6 จุดแล้วใช้เส้นลากไปยังตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงถึงกัน มีลักษณะเป็นอักษรภาษาอังกฤษ คือตัว “P” ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “PULINET” แล้ววางข้อความ “PULINET” อยู่ด้านขวา และ “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” อยู่ด้านล่าง
รูปแบบตัวอักษรที่ใช้กับสัญลักษณ์ อักษร Pและคำว่า PULINET คือ HandelGotDBol ส่วนรูปแบบตัวอักษรของคำว่า “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” คือ PSL OmyimAD และคู่สีที่ใช้คือ “ม่วงสิรินธรกับเทาเข้ม” เพื่อสื่อถึงการรวมกลุ่มกันแบบไร้ขอบเขตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสื่อต่าง ๆ ของห้องสมุดสีที่ใช้สำหรับตราสัญลักษณ์ P คือ สีม่วงสิรินธร รหัสสี C60 M90 Y0 K0 ส่วนสีที่ใช้กับคำว่า PULINET และคำว่าข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คือสีเทาเข้ม รหัสสี C30 M0 Y0 K70

เพลงมาร์ช PULINET

ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558 (PDF)

หนังสือ 3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค