คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

สรุปผลการประชุม

คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เคยมีขึ้นตั้งแต่ช่วงที่มีการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน โดยใช้ชื่อว่า คณะทำงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหลังจากนั้นคณะทำงานนี้ได้ถูกยุบไป จนกระทั่งการประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (ในงาน 15 ปี PULINET) ได้มีการนำเสนอให้มีคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่ได้มีการประชุมคณะทำงานอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีการประชุมคณะทำงานนอกรอบขึ้น โดยที่ประชุมมีมติให้ นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส เป็นประธานคณะทำงานชั่วคราว และในวันที่ 26 เมษายน 2549 ได้มีการแต่งตั้งและประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นทางการครั้งแรก ณ ห้องประชุมสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการและกิจกรรมของคณะทำงานฯ

  • การพัฒนาระบบ Union Circulation สำหรับสมาชิก PULINET Cards เพื่อการ Reciprocal Borrowing
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีมาตรฐาน
  • โครงการศึกษาโปรแกรมการสืบค้นแบบบูรณาการ (One Search)
  • การพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบ Hyperlinks to free e-journals
  • การพัฒนาเว็บไซต์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
  • การอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET)