คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย

ฐานข้อมูลรวบรวมข้อมูลผ้าพื้นเมืองในประเทศ

สารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต

ฐานข้อมูลรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นที่น่าสนใจและมีประโยชน์
|คู่มือการลงรายการ|

โครงการคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ปี 2558-2559

  • โครงการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • โครงการการจัดความรู้ด้านสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • โครงการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น