PULINET วิชาการ

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ ครั้งที่ 9: Together We Share

จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 9-11 มกราคม 2562

http://pulinet2019.buu.ac.th

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ ครั้งที่ 8

จัดโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 8 – 11 มกราคม 2561

http://pulinet2018.npu.ac.th

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ ครั้งที่ 7 : Service Excellence

จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 10 – 11 มกราคม 2560

http://pulinet2017.cmu.ac.th/

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ ครั้งที่ 6 : Growing Green Library for All (Growing GLA)

จัดโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2559

http://pulinet2016.psu.ac.th/

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ ครั้งที่ 5 : กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุดสำหรับคนรุ่นใหม่ (Library Strategies for New Generation)

จัดโดย สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2558

http://pulinet2015.kku.ac.th/

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 : นวัตกรรม : เครื่องมือสำคัญของห้องสมุดยุค Social Network

จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 22-23 มกราคม 2557

http://www.lib2.nu.ac.th/pulinet4/

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ ที่ 3 : บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 23–25 มกราคม 2556

http://clm.wu.ac.th/pulinet3/

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 : ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้

จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 26-27 มกราคม 2555

http://library.sut.ac.th/pulinet2nd/

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 : Creative Library

จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 24-25 มิถุนายน 2553