การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2557 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลัก ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดตามแนวทางของ SIPOC Model ซึ่งเป็นหลักในการอธิบายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการดำเนินงานขององค์กร และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อเผยแพร่ให้แก่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดอื่น

ต่อมาในปีเดียวกัน คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้เห็นชอบให้มีการจัดทำตัวบ่งชี้ เพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานตามกระบวนการ หรือ Process ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไว้ในเล่มเดียวกัน ในชื่อ “มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อเป็นคู่มือที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักให้แก่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และห้องสมุดอื่น ๆ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของข่ายงาน PULINET โดยพิมพ์เผยแพร่ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2560