คณะทำงานบริการ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

บริการต่างๆ

ผลงาน

  • สรุปผลการดำเนินงาน
  • จดหมายข่าวคณะทำงานบริการ
  • รายงานการวิจัย
  • คู่มือบริการ
  • ฐานข้อมูลสถิติ

แผ่นพับแนะนำบริการของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)