คณะทำงานบริการ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

บริการต่างๆ

ผลงาน

  • สรุปผลการดำเนินงาน
  • จดหมายข่าวคณะทำงานบริการ
  • รายงานการวิจัย
  • คู่มือบริการ
  • ฐานข้อมูลสถิติ

แผ่นพับแนะนำบริการของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค