โครงการพัฒนาบุคลากรข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน

วันจันทร์ที่ 10 – วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักบรรณสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของฝ่ายงานต่างๆ ของห้องสมุดสมาชิกข่ายงานฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการและปฏิบัติงานห้องสมุด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติอยู่ ครอบคลุมงานต่างๆ ทั้งด้านสำนักงาน ด้านเทคนิค ด้านบริการ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริการวิชาการแก่สังคม นำมาสร้างสรรค์เป็นงานวิชาการสู่การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการประจำปีของข่ายงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564 ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน”

แผนที่


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)