การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

10 – 12 มกราคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

เกี่ยวกับเรา

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ที่มุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณ และมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

PULINET Journal

วารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET: Provincial University Library Network) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิชาชีพ และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ แนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

Free e-Journal

ฐานข้อมูลรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ฟรี

MetaSearch

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต

ยืม-คืนร่วมกัน

ระบบยืม-คืนร่วมกันภายในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

สารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต

ฐานข้อมูลรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นที่น่าสนใจและมีประโยชน์

แนะนำข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

หนังสือ 3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน

แผ่นพับ

เพลงมาร์ชข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค