PULINET

“ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET)” มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข่ายงานจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนรวม 20 แห่ง คือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้