สมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET)” มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข่ายงานจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนรวม 20 แห่ง คือ

ภาคเหนือ

สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม

สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคกลาง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคตะวันออก

สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคใต้

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์