คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

รศ. ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา​

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

รศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

อ.มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

เหรัญญิก

ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล

เลขานุการ

ภาคเหนือ

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางอริศรา สิงห์ปัน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ. ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางดาวนภา สุยะนนท์

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​

รศ. นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางรุ่งเรือง สงเคราะห์

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคกลาง​

ผศ. นันทพล จั่นเงิน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ. กฤติกา จิวาลักษณ์

ผู้อำนวยการ สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ.อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคตะวันออก

อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ. ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคใต้​

ผศ. ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.คณิดา สินใหม

ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

รศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผศ. ดร.สมพร ช่วยอารีย์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อ.มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค