การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดประสบการณ์ห้องสมุด : สิ่งต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล”

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับภาคี PULINET Plus ขอเชิญบุคลากรของห้องสมุดสมาชิก PULINET และ PULINET Plus เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดประสบการณ์ห้องสมุด : สิ่งต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-15.30 น.

  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานห้องสมุดเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดย นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสนับสนุนการวิจัย” โดย ดร.ศศิธร ติณะมาศ บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มาตรฐานสื่อดิจิทัลกับงานห้องสมุด”โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่