อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่ผลงาน

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยจากงานประจำด้านห้องสมุด และสารสนเทศและการเผยแพร่ผลงาน” โดยมี อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ประธานเปิดโครงการ จัดโดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร และอดีตประธานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรของข่ายงานฯ และภาคี PULINET Plus ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติอยู่ทั้งด้านงานเทคนิคห้องสมุด งานบริการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อใช้ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังให้สามารถนำเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการและการเผยแพร่ผลงานในรูปบทความลงในวารสารวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคลากรของสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง อันเป็นสมาชิกภาคี PULINET Plus ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 9 – […]